Namnlös‎ > ‎

Information från skolverket till föräldrar.

skickad 18 okt. 2011 08:46 av Mattias Sikberg

Pershagensskolans implementering av LGR -11

 

 

Ny läroplan

Från och med den 1 juli 2011 har skolan en ny läroplan att förhålla sig till, LGR -11. I samband med den nya läroplanen har även skollagen genomgått förändringar som även de börjar gälla den 1 juli 2011.

Vill ni läsa vidare kan ni gå in på:

 

Om läroplan:

Läroplan - Skolverket

Om skollagen:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/27/62/aa04fe11.pdf

http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/skollagenochandralagar/viktigaforandringar

 

Organisation

På skolan finns en grupp som hanterar frågorna kring den nya läroplanen (LGR -11). Gruppen består av en medlem från varje arbetslag på skolan och skolledningen i form av rektor och biträdande rektor. Representanterna i gruppen är Zandra Wikner Strid (7-9), Ann Thorvaldsson (4-6), Carina Jonsson (F-3), Håkan Olsson (bitr. rektor) och Håkan Malmrot (rektor).

 

Kommunen har en central grupp (”spjutspetsgruppen”) som arbetar övergripande med implementeringen. Pershagenskolan är representerade i gruppen av den mycket erfarna och skickliga läraren Zandra Wikner Strid. Zandra skriver för tillfället en blogg kring lokala pedagogiska planeringar kopplat till LGR 11 som ni kan ta del av på http://zandrawikner.posterous.com/

 

Arbetssätt

Gruppen på skolan träffas minst en gång i månaden för att stämma av och planera nästa steg i införandet av den nya läroplanen. Mellan de mötena är Zandra på ett ”spjutspetsmöte” centralt i kommunen.

 

Arbetet drog igång på allvar under förra terminen. Sedan dess har personalen deltagit på tre övergripande studiedagar som anordnats centralt i kommunen. Föreläsningarna har hanterat allt från läroplanshistorik (hur har uppdraget sett ut historiskt och hur uppdraget faktiskt ser ut idag) till mer konkreta dragningar kring pedagogiska planeringar och bedömning. All personal på skolan har fått ut varsin läroplan i bokform.

 

I övrigt sker arbetet löpande på konferenser och studiedagar för alla lärare på skolan.

 

 

Tankar kring LGR-11

 

Att implementera en ny läroplan är inte något man gör från den ena dagen till den andra. Att läsa, tolka och förstå texten är en process som måste få ta tid. Vi på Pershagenskolan ligger väldigt bra till i den processen och vi har motiverade lärare som tar sig an den nya läroplanen.

Det är ständigt en balansgång mellan att komma vidare samtidigt som tiden för reflektion inte får bli underställd.

 

Det här innebär att arbetet måste få vara långsiktigt. Vi kommer inte att göra alla förändringar på en gång. Det som känns viktigt för tillfället är att vi har en medveten plan om vilka steg vi behöver ta. Att föra in en ny läroplan är ett arbete som tar 2-5 år enligt forskningen. Det här innebär att vissa saker kommer förändras över tiden.

 

Skolan kommer att använda sig av en gemensam mall för att dokumentera undervisningens planering, en lokal pedagogisk planering (LPP). Mallen är från skolverket och ni hittar den på:

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/2.3064/diskussionsunderlag-1.122651

 

Vi har satt upp det gemensamma målet att varje arbetslag vid läsårets slut ska ha presterat en planering som de är nöjda med och som följer intentionerna i LGR -11. I övrigt kommer undervisningen att ske med stöd av det man tidigare presterat med inslag av de nya riktlinjerna. En viktig del är elevernas inblandning i form av elevernas ansvar och inflytande. Den finns ett eget kapitel i läroplanen som hanterar de frågorna (LGR-11 2.3)  

 

Information

Ni kommer att informeras kontinuerligt kring arbetet under föräldramöten framöver. Om ni vill läsa på mer så finns ett material på skolverkets hemsida som riktar sig till er föräldrar. Materialet hittar ni på:

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/2.3064/informationsmaterial-till-foraldrar-1.122648

 

Betygssystemet förändras, årets elever i år 8 kommer att få betyg i form av A-F, där A är det högsta betyget (mer information finns i stödmaterialet på skolverkets hemsida). Nästa år (hösten 2012) kommer alla elever i år 6-9 att få betyg efter det nya betygsystemet.

 

I övrigt kommer vi att presentera vårt arbete på vår hemsida. Vi på skolan hoppas som sagt på en aktiv och givande dialog med er föräldrar kring arbetet.

 

 

 

 

 

Håkan Malmrot                                        Håkan Olsson

Rektor                                                      Biträdande rektor

Comments